Teacher's Training Department
 

Dr Samar Bahadur Singh

Dr Vinay Kumar Singh

Dr Jai Prakash Singh

Dr Shesh Nath Pandey

Dr Sudhanshu Sinha

Dr Ajay Kumar Dubey

Dr Beena Singh

Dr Reeta Singh

Dr Shradha Singh
 
Self Finance Teachers

Dr Vandana Shukla

Dr Anita Asthana

Dr Sulekha Singh

Dr Madhu Rani

Dr Lal Manu Pal

Dr Ajay Kumar Dubey

   
 
 
 
 
 
Visitor No :
Free Counter